ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
 1. Tieto Zásady ochrany osobných údajov (ďalej len "Zásady") obsahujú informácie o spôsobe, rozsahu, účele a dobe spracúvania Vašich osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľom osobných údajov je Mgr. Lenka Pillárová, so sídlom Šípkové 80, 92203, IČO: 52851605, DIČ: 1121361197 (ďalej len "Prevádzkovateľ").
 3. Kontaktné údaje Prevádzkovateľa sú:
 4. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe (ďalej len “Dotknutá osoba”); identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo pomocou jedného alebo viacerých špecifických faktorov, fyziologických, genetických, mentálnych, ekonomických, kultúrnych alebo spoločenských.
 5. Zákonným dôvodom spracovania Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný prevádzkovateľovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie“).
 6. Prevádzkovateľ nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.
 1. ZDROJE SPRACOVÁVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV
 1. Vaše osobné údaje získava prevádzkovateľ z nasledovných zdrojov:
  • osobné údaje ste nám poskytli Vy ako Dotknutá osoba (prostredníctvom osobnej či elektronickej komunikácie),
  • osobné údaje, ktoré správca získal prostredníctvom internetových stránok kvaskulienka.sk (ďalej len “Stránky”), napr. v prípade nákupu tovaru alebo služieb, odoslaním kontaktného formulára atd.,
  • osobné údaje,ktoré prevádzkovateľ získal vo vybraných odôvodnených prípadoch z verejných zdrojov, zoznamov a evidencií (napríklad obchodný register, živnostenský register a podobne).
 1. ROZSAH, PRÁVNY ZÁKLAD A ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
  1. Vaše osobné údaje spracúva prevádzkovateľ v súlade s platnými právnymi predpismi a na základe právnych základov vyplývajúcich z platných právnych predpisov, a to s Vašim súhlasom alebo bez Vášho súhlasu.
  2. Spracúvanie osobných údajov s Vašim súhlasom:
   • Rozosielanie newsletterov
    • Rozsah osobných údajov: e-mailová adresa.
    • Právny základ: spracúvanie na základe Vášho súhlasu ako Dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 psím. a) Nariadenia GDPR.
    • Účel: marketingové účely.
 1. Spracúvanie osobných údajov bez Vášho súhlasu:
  • Plnenie zmluvy uzatvorenej prostredníctvom Stránok, e-mailu alebo telefonicky, vrátane vybavenia Vašich požiadaviek a prípadných reklamácií:
   • Rozsah osobných údajov:
    • základné údaje (meno a priezvisko, fakturačná a dodacia adresa, prípadne IČO a DIČ),
    • kontaktné údaje (e-mail a telefónne číslo),
    • transakčné údaje (informácie o Vašich platbách a platobných metódach),
    • iné údaje uvedené v objednávkovom formulári,
    • záznamy e-mailovej komunikácie, prípadne inej komunikácie v elektronickej alebo inej písomnej podobe.
   • Právny základ:
    • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti Dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR,
    • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 psím. c) Nariadenia GDPR.
   • Účel: plnenie práv a povinností zo zmluvy alebo predzmluvného vzťahu.
  • Účtovné a daňové účely
   • Rozsah osobných údajov: fakturačné údaje, ktorými sú Vaše meno a priezvisko, adresa, IČO, DIČ, prípadne IČ DPH, ak ste podnikateľ – fyzická osoba (živnostník).
   • Právny základ: spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 psím. c) Nariadenia GDPR.
   • Účel: účtovná a daňová evidencia.
  • Vymáhanie neuhradených pohľadávok po splatnosti
   • Rozsah osobných údajov: všetky osobné údaje súvisiace s plnením zmluvy.
   • Právny základ: spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ podľa čl. 6 ods. 1 psím. f) Nariadenia GDPR.
   • Účel: - riadne splnenie peňažného záväzku zo zmluvného vzťahu.
  • Prehliadanie webovej stránky
   • Rozsah osobných údajov: - dátum a čas prístupu, URL (adresu) odkazujúcej webovej stránky, zobrazený súbor, množstvo odoslaných dát, typ prehliadača a jeho verzia, operačný systém, IP adresa a iné.
   • Právny základ: spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana podľa čl. 6 ods. 1 psím. f) Nariadenia GDPR.
   • Účel: - štatistika.
  • Súčinnosť s orgánmi verejnej moci
   • Rozsah osobných údajov: všetky osobné údaje vyžadované orgánom verejnej moci.
   • Právny základ: spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 psím. c) Nariadenia GDPR.
   • Účel: podľa konkrétnej požiadavky orgánu verejnej moci.
 1. DOBA UCHOVÁVANIA ÚDAJOV
 1. V prípade súhlasu Dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 psím. a) Nariadenia GDPR spracúva prevádzkovateľ Vaše údaje do doby, než svoj súhlas neodvoláte, najviac však 5 rokov od jeho udelenia.
 2. V prípade plnenia zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 psím. b) Nariadenia GDPR spracúva prevádzkovateľ Vaše osobné údaje po dobu, počas ktorej trvá zmluvný vzťah, vrátane doby trvania záruky, reklamačných podmienok a premlčacej doby akéhokoľvek Vášho alebo prevádzkovateľovho súvisiaceho nároku.
 3. V prípade plnenia zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 psím. c) Nariadenia GDPR spracúva prevádzkovateľ Vaše osobné údaje po dobu, ktorá vyplýva z osobitných právnych predpisov.
 4. V prípade oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods. 1 psím. f) Nariadenia GDPR spracúva prevádzkovateľ Vaše osobné údaje po dobu trvania oprávneného záujmu v závislosti od konkrétneho účelu spracúvania osobných údajov.
 5. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.
 1. PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 1. Vaše osobné údaje poskytujeme iba v odôvodnených prípadoch a v nevyhnutnom rozsahu nasledujúcim kategóriám príjemcov:
  • kuriérske a prepravné spoločnosti podieľajúce sa na dodaní tovaru alebo služieb na základe zmluvy,
  • dodávatelia v rámci reklamačného konania,
  • účtovné kancelárie, audítori a daňoví poradcovia,
  • finančné inštitúcie pri realizácii platieb,
  • poskytovatelia IT služieb zaisťujúci služby prevádzkovania Stránok a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním Stránok,
  • dodávatelia zaisťujúci marketingové služby,
  • advokátske kancelárie, inkasné spoločnosti, súdy a exekútori,
  • orgány verejnej moci, vrátane orgánov činných v trestnom konaní.
 1. VAŠE PRÁVA
 1. Za podmienok stanovených v GDPR máte:
  • právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje a ak sa spracúvajú, tak máte právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
  • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR,
  • právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR,
  • právo podať námietku proti spracovávaniu podľa čl. 21 GDPR,
  • právo na prenesiteľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR,
  • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo e-mail prevádzkovateľa uvedený v bode 1.2,
  • právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.
 1. ZABEZPEČENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
 1. Prevádzkovateľ prijal vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov, aby nedošlo k neoprávnenému prístupu k týmto údajom alebo k ich strate.
 2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov evidovaných v písomnej/listinnej podobe.
 3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len im poverené osoby povinné zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch.
 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
 1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto Zásady aj bez predchádzajúceho upozornenia Dotknutých osôb. V prípade zmeny týchto Zásad sa riadi celý proces spracovania a ochrany osobných údajov prostredníctvom aktuálneho znenia Zásad, ktoré je prístupné na Stránkach.
 2. Dotknutá osoba prehlasuje, že pred vyplnením a odoslaním objednávky si prečítala tieto Zásady a porozumela ich zneniu.
 3. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami platných zákonov Slovenskej republiky.
 4. Tieto Zásady boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť a účinnosť 11.05.2020.