VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA A VYMEDZENIE POJMOV
 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim uzatvorené prostredníctvom internetových stránok kvaskulienka.sk (ďalej len “Stránky”).
 2. Kúpnou zmluvou uzavretou na diaľku sa rozumie zmluva, ktorú uzatvára Predávajúci a Kupujúci, na zásielkový predaj Tovaru a Služieb výlučne prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, najmä internetu, telefónu a elektronickej pošty (ďalej len „Kúpna zmluva“).
 3. Kúpna zmluva sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji Tovaru alebo poskytovaní Služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a týmito VOP upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii.
 4. Predávajúcim je Mgr. Lenka Pillárová, so sídlom Šípkové 80, 92203, IČO: 52851605, DIČ: 1121361197 (ďalej len "Predávajúci"), ktorá je zároveň prevádzkovateľom Stránok.
 5. Kontaktné údaje Predávajúceho vo vzťahu k Stránkám sú:
 6. Predávajúci je oprávnený prostredníctvom Stránok predávať Tovar a Služby definované v bode č. 2 (čo zahŕňa komunikáciu s Kupujúcim, fakturáciu, zasielanie Tovaru, poskytovanie Služby atd.).
 7. Kupujúcim sa rozumie každý návštevník a užívateľ Stránky, resp. každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala elektronickú Objednávku (ďalej len „Kupujúci”), pričom odoslaním Objednávky Kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito VOP a v plnom rozsahu porozumel ich obsahu.
 8. Objednávkou (ďalej len „Objednávka”) sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného Tovaru a/alebo Služieb z ponuky Stránok a cenu tohto Tovaru a/alebo Služieb, spracovaný Predávajúcim, e-mail odoslaný na e-mailovú adresu predávajúceho alebo objednávka uskutočnená telefonicky.
 9. Tovarom (ďalej len „Tovar”) sa rozumejú všetky produkty, ktoré Predávajúci vyrába a ktoré má v ponuke na Stránkach, a to konkrétne na stránke s názvom “Kvas domov”.
 10. Službou (ďalej len „Služby”) sa rozumejú všetky služby, ktoré Predávajúci poskytuje, tj. prednášky a kurzy (workshopy). Všetky poskytované Služby majú vopred danú náplň a stanovený časový harmonogram a nevyžadujú žiadnu minimálnu úroveň znalostí. Aktuálna ponuka Služieb vrátane obsahovej náplne a okruhu preberaných tém, kapacity a najbližších termínov je dostupná na Stránkach.
 1. OBJEDNÁVKA TOVARU A SLUŽIEB

   

  1. Kupujúci potvrdzuje, že odoslaním objednávky akceptuje cenu Tovaru alebo Služby.
  2. Po odoslaní Objednávky bude Kupujúcemu na e-mailovú adresu uvedenú pri Objednávke zaslaný potvrdzujúci email, ktorým Predávajúci potvrdí zaradenie Objednávky na spracovanie, platobné pokyny, doklady a všetky ďalšie informácie ohľadom jeho Objednávky.
  3. Pred potvrdením Objednávky bude stanovená celková cena objednaného Tovaru a Služby, vrátane nákladov na prepravu.
  4. Kupujúci je odoslaním Objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného Tovaru či poskytovanej Služby.
  5. Takto vykonaná Objednávka, na ktorej základe je realizovaný predaj Tovaru a poskytovanie Služieb Predávajúcim Kupujúcemu, je chápaná ako zmluva uzatváraná na diaľku a je považovaná za záväznú pre obe strany.
 1. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY
 1. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy Kupujúceho Predávajúcim vo forme:
  • e-mailovej správy Kupujúceho zaslaného Predávajúcemu na kvaskulienka@gmail.com,
  • Kupujúcim vyplneného a odoslaného elektronického formulára na Stránkách Predávajúceho,
 2. Záväzným akceptovaním Objednávky je e-mailové akceptovanie Objednávky Predávajúcim Kupujúcemu po predchádzajúcom prijatí Objednávky a po overení dostupnosti objednaného Tovaru alebo Služby  požadovaných Kupujúcim.
 3. Záväzné akceptovanie Objednávky obsahuje predovšetkým údaje o názve a špecifikácii Tovaru a/alebo Služby, údaje o cene, Kupujúcom (napr. dodacia a fakturačná adresa, kontaktné údaje atď.), spôsobe prepravy, Predávajúcom a iné údaje.
 4. Kúpnu zmluvu je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ak zákon alebo iný všeobecne záväzný právny predpis neustanovuje inak.
 5. Vlastnícke právo k Tovaru prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho až momentom zaplatenia plnej kúpnej ceny a nákladov za dodanie Tovaru.
 6. Doba trvania zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a Kupujúcim, na základe ktorej je poskytovaná Služba, je vymedzená do tej doby, kým sa Služba nevykoná. 
 1. POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
 1. Pri predaji Tovaru a poskytovaní Služieb zodpovedá Predávajúci za to, že:
  • Tovar je bez vád, má požadovanú, prípadne právnymi predpismi stanovenú akosť, mieru, množstvo alebo hmotnosť (Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný Tovar pri prevzatí alebo ktoré sa na Tovare vyskytnú v záručnej dobe alebo dobe spotreby. Za vady nie je možné považovať zmenu Tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby, v dôsledku jeho opotrebovania, nesprávneho používaniu, nesprávneho skladovania alebo nedovoleného zásahu.),
  • poskytované Služby budú spĺňať požiadavky na kvalitu Služby v súlade s charakterom danej Služby,
  • splní svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy riadne a načas. 
 2. Predávajúci sa zaväzuje dodať/poskytnúť:
  • druh a množstvo Tovaru alebo Služieb v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania Objednávky, okrem zjavných omylov, v prípade výraznej zmeny ceny alebo nedostupnosti Tovaru alebo Služby,
  • Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy,
  • Kupujúcemu doklady v písomnej alebo elektronickej forme potrebné na prevzatie a užívanie Tovaru alebo Služby.
 3. Predávajúci nezodpovedá za 
  • oneskorené dodanie Tovaru či poskytnutie Služby zavinené nesprávnými údajmi, ktoré Kupujúci vyplnil v Objednávke (napr. chybná adresa, nefunkčná e-mailová adresa apod.),
  • prípadné nedodanie Tovaru či neposkytnutie Služby, ku ktorému došlo v dôsledku nepredvídateľných prekážok.
 4. Kupujúci sa zaväzuje:
  • objednaný Tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť Predávajúcemu,
  • prijať plnenie poskytovanej Služby,
  • zaplatiť za Tovar alebo Službu kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania Objednávky,
  • nepoškodzovať dobré obchodné meno Predávajúceho.
 1. KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY
 1. Cena Tovarov a Služieb objednaných prostredníctvom Stránok Internetového obchodu (ďalej len „Kúpna cena“) je uvedená samostatne pre každý Tovar a Službu a je platná v momente vytvorenia Objednávky Kupujúcim. Základným platidlom je mena Euro.
 2. Balné je zahrnuté v kúpnej cene Tovaru.
 3. Náklady spojené s prepravou Tovaru ku Kupujúcemu nie sú zahrnuté v kúpnej cene Tovaru. 
 4. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť kúpnu cenu Tovaru a Služieb tak, že nové ceny sa stávajú pre Kupujúceho záväzné dňom ich uverejnenia na Stránkach. Takýto postup sa nevzťahuje na Tovar a Služby Kupujúcim už objednané, s výnimkou prípadov, ak došlo k zjavnej chybe pri uvedení kúpnej ceny, ktorá sa výrazne odlišuje od priemerných cien na trhu; v takom prípade je Kupujúci oprávnený novú cenu odmietnuť a Objednávku zrušiť, pričom rovnaké právo zrušiť Objednávku má aj Predávajúci.
 5. Kúpnu cenu za Tovar a Služby je možné platiť prevodom na účet Predávajúceho číslo 5166771094/0900, IBAN: SK5209000000005166771094, SWIFT/BIC:
 6. Náklady na dodanie Tovaru je Kupujúci povinný zaplatiť súčasne s úhradou kúpnej ceny Tovaru.
 7. Daňový doklad (faktúra) je zasielaný priamo do e-mailu Kupujúceho. Faktúra slúži aj ako dodací a záručný list.
 1. DODACIE PODMIENKY
 1. Predávajúci zasiela Tovar na dodaciu adresu Kupujúceho uvedenú v Objednávke ako doporučený list prostredníctvom Slovenskej pošty v rámci Slovenskej republiky. Dodacia lehota je spravidla 2 pracovné dni.
 2. Cena poštovného v rámci Slovenskej republiky sa odvíja od hmotnosti zásielky podľa aktuálneho cenníku Slovenskej pošty (viď https://cennik.posta.sk/):
  • doporučený list do 50 g - 1,55 EUR,
  • doporučený list do 100 g - 1,65 EUR,
  • doporučený list do 500 g - 2,00 EUR,
  • doporučený list do 1 kg - 2,80 EUR,
  • doporučený list do 2 kg - 3,50 EUR.
 3. Na výslovnú žiadosť Kupujúceho môže Predávajúci poslať zásielky i:
  • prostredníctvom Slovenskej pošty do zahraničia,
  • prostredníctvom iného prepravcu v rámci Slovenskej republiky alebo do zahraničia.
 4. Tovar je expedovaný po prijatí peňažných prostriedkov na účet Predávajúceho, a to v čo najkratšom možnom termíne, najneskôr však do 5 pracovných dní.
 5. Po vzájomnej dohode Kupujúceho s Predávajúcim je možný i osobný odber Tovaru v Piešťanoch. Pri osobnom odbere sa cena dopravy neúčtuje.
 6. Celková cena dopravy bude prepočítaná v priebehu spracovania Objednávky podľa aktuálneho cenníka zvoleného prepravcu pre cieľovú krajinu doručenia. Kalkulácia ceny prepravy bude pred odoslaním zásielky odsúhlasená s Kupujúcim prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.
 7. Pri preberaní zásielky je Kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, Predávajúci doporučuje Kupujúcemu zásielku neprevziať a o tejto skutočnosti ho informovať.
 8. Pokiaľ poškodenie Tovaru zistí Kupujúci až po rozbalení zásielky, neodkladne ešte v daný deň o danej skutočnosti emailom informuje Predávajúceho. Pri rozbaľovaní zásielky dbá Kupujúci na to, aby obal Tovaru rozbaľovaním nepoškodil.
 1. STORNOVANIE OBJEDNÁVKY
 1. Kupujúci má právo stornovať Objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením Predávajúcim, a to telefonicky, písomne alebo e-mailom. Po záväznom potvrdení Objednávky má kupujúci právo na stornovanie Objednávky iba v prípade, že Predávajúci nesplní dohodnuté podmienky. V prípade neoprávneného stornovania potvrdenej Objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať Objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
  • Objednávku nie je možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, e-mail atd.),
  • Kupujúci si v minulosti neprevzal Tovar/nevyčerpal Službu alebo iným spôsobom porušil obchodné podmienky,
  • Tovar alebo Služba sa už nevyrába, nedodáva či neposkytuje alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena Tovaru alebo Služby. V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka vrátená do 15 dní bezhotovostným prevodom na účet, z ktorého bola uskutočnená úhrada kúpnej ceny.
 1. PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY
 1. Kupujúci má právo v súlade so zákonom O ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 102/2014 Z.z. odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia Tovaru alebo Služby. 
 2. V prípade uplatnenia tohto práva je kupujúci povinný dodržať podmienky a postup uvedený v bodoch 2 a 8.4.
 3. Ak sa Kupujúci rozhodne pre odstúpenie od zmluvy, ktorej predmetom plnenia je zakúpený Tovar alebo poskytnutá Služba, je povinný dodržať nasledujúce podmienky:
  • doručiť Predávajúcemu písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy, a to  najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu alebo e-mailovú adresu Predávajúceho,
  • v žiadosti o odstúpenie od zmluvy uviesť číslo Objednávky, svoje meno a priezvisko, dátumu nákupu a číslo účtu pre vrátenie peňazí,
  • zaslať alebo doručiť osobne (na adresu Predávajúceho uvedenú v bode 1.5) predmet zmluvy, od ktorej odstupuje (tj. zakúpený Tovar), spolu so všetkou dokumentáciou, ktorá mu bola doručená spolu s Tovarom alebo s poskytovanou službou Službou (napr. originál faktúry), najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia, a to za nasledujúcich podmienok:
   • Tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale,
   • Tovar nesmie byť použitý,
   • Tovar musí byť nepoškodený,
   • Tovar musí byť kompletný (vrátane príbalového letáku a podobne).
  • zaslať Tovar doporučene a ako poistenú zásielku, nakoľko Predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu pri preprave (zásielky na dobierku nebudú Predávajúcim akceptované).

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude odstúpenie od zmluvy akceptované a Tovar bude vrátený na náklady Kupujúceho naspäť.

 1. Predávajúci vráti kúpnu cenu Tovaru alebo Služby vrátane hodnoty za najlacnejší bežný spôsob doručenia ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie Tovaru, a to najneskôr do 14 dní po fyzickom obdržaní Tovaru. Náklady na vrátenie Tovaru znáša Kupujúci.
 2. Po predchádzajúcej dohode s Predávajúcim sa môže poskytovanej Služby za pôvodne objednaného účastníka zúčastniť iná osoba. V prípade ak sa Kupujúci, prípadne osoby, v prospech ktorých bola Služba objednaná, nezúčastnia poskytovanej Služby z akéhokoľvek dôvodu, nemá Kupujúci nárok na vrátenie ceny, resp. jej časti za poskytovanú Službu..
 3. V prípade naplnenia kapacity poskytovanej Služby (väčšie množstvo zaslaných prihlášok, ako je kapacita Služby), bude Kupujúci o tejto skutočnosti informovaný e-mailom alebo telefonicky a Predávajúci je povinný ponúknuť Kupujúcemu náhradné plnenie; v prípade uzatvorenia kúpnej zmluvy má každá zo strán právo od tejto zmluvy odstúpiť.
 4. Pri zrušení poskytovanej Služby zo strany Predávajúceho alebo pri závažnej zmene v poskytovanej Služby má Kupujúci právo voľby, či od zmluvy odstúpi alebo prevedie zaplatenú cenu na úhradu inej Služby. Za závažnú zmenu sa nepovažuje zmena miesta poskytovania Služby, drobné zmeny v obsahu Služby alebo zmena lektora v prípade, že je zabezpečená adekvátna náhrada.
 5. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch:
  • ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytnutie Služby (napr. účasť na kurze), ak sa Služba začala plniť so súhlasom Kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,
  • ak ide o Tovar, ktorý rýchlo podlieha skaze alebo zníženiu akosti,
  • ak ide o Tovar, ktorý bol uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov,
  • ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu zhotoveného podľa osobitých požiadaviek Kupujúceho (resp. “na mieru”) alebo produktu určeného osobitne pre jedného Kupujúceho, alebo produktu, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.
 6. Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy alebo jej časti ak:
  • sa Tovar nevyrába alebo sa prestal vyrábať,
  • poskytovanie Služby bolo ukončené,
  • vystavená cena Tovaru lebo Služby bola chybná,
  • z kapacitných dôvodov (napr. nedostatok prihlásených účastníkov),
  • Kupujúci nezaplatil kúpnu cenu,
  • z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať Službu kupujúcemu v lehote určenej týmito VOP alebo v cene, ktorá je uvedená v Objednávke.
 7. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať Kupujúceho a zároveň je povinný ponúknuť Kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre Kupujúceho písomne odstúpiť od kúpnej zmluvy. V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy z týchto dôvodov, je Predávajúci povinný vrátiť Kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy, a to prevodom na účet určený Kupujúcim. 
 1. ZÁRUČNÉ PODMIENKY A REKLAMAČNÝ PORIADOK
 1. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na Tovar a Služby, ktoré boli zakúpené prostredníctvom Stránok Predávajúceho a ktorých reklamácia bola uplatnená v zákonom stanovenej záručnej dobe.
 2. Ku každému zakúpenému Tovaru a Službe je priamo do e-mailu Kupujúceho zaslaný daňový doklad (faktúra), ktorý slúži zároveň aj ako dodací list a záručný doklad.
 3. Postup pri reklamácii Tovaru a Služby:
  • Kupujúci uplatňuje reklamáciu Tovaru alebo Služby písomne poštou na adrese Predávajúceho alebo elektronickou poštou na e-mailovej adrese v zákonom stanovenej záručnej dobe:
   • v prípade Tovaru začína plynúť dňom prevzatia Objednávky od prepravnej spoločnosti alebo priamo od Predávajúceho,
   • v prípade Služby najneskôr do 14 dní odo dňa poskytnutia plnenia alebo v prípade, že poskytnutie plnenia neprebehlo, odo dňa, keď malo byť plnenie poskytnuté.
  • Kupujúci je pri uplatnení reklamácie Tovaru alebo Služby povinný uviesť svoje identifikačné a kontaktné údaje (meno, sídla, telefónne číslo, e-mail) a zaslať Predávajúcemu originál daňového dokladu (faktúru) a reklamovaný Tovar (predávajúci nepreberie reklamovaný Tovar zaslaný Kupujúcim na dobierku). 
  • Kupujúci je povinný Tovar vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu Tovaru. Náklady na doručenie reklamovaného Tovaru Predávajúcemu znáša Kupujúci.
  • Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie Tovaru alebo Služby pravdivo uviesť všetky požadované informácie, najmä presne označiť druh a rozsah chyby Tovaru či presne označiť a popísať vadu Služby a spôsob, akým sa vada prejavuje alebo prejavila, ako aj časové vymedzenie, kedy podľa Kupujúceho došlo k obmedzeniu kvality poskytnutej Služby.
  • Predávajúci zodpovedá za vady Tovaru, ktoré zistí na predávanom Tovare pri prevzatí Kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí a užívaní Tovaru počas záručnej doby.
  • Predávajúci nezodpovedá za vady Tovaru spôsobené najmä nasledovným užívaním: mechanickým poškodením, neodvratnou udalosťou (živelnou pohromou, nesprávnym zaobchádzaním), v rozpore s návodom na používanie a obvyklým spôsobom používania, v osobitných prípadoch, ak to vyplýva z povahy veci aj zásahom nepovolanej osoby, vrátane užívateľa, prípadne iným neodborným zásahom, používaním Tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu Tovaru, zanedbaním starostlivosti a údržby o Tovar, poškodením Tovaru nadmerným zaťažovaním, používaním Tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.
 4. Vybavenie reklamácie:
  • Predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie a následne reklamáciu vybaví v lehote, ktorá nesmie byť dlhšia ako 30 dní od uplatnenia reklamácie, resp. odo dňa doručenia reklamovaného Tovaru Predávajúcemu.
  • Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
   • odovzdaním opraveného Tovaru,
   • výmenou Tovaru,
   • vrátením kúpnej ceny Tovaru,
   • vyplatením primeranej zľavy z ceny Tovaru,
   • písomnou výzvou na prevzatie Predávajúcim určeného plnenia,
   • odôvodneným zamietnutím reklamácie Tovaru.
  • Vybavenie reklamácie bude Kupujúcemu oznámené telefonicky, písomne alebo elektronickou poštou.
  • Náklady na doručenie opraveného alebo vymeneného Tovaru Kupujúcemu znáša Predávajúci.
 1. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADU A ŠKODU
 1. Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť Tovar a Služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.
 2. Kupujúci berie na vedomie, že informácie, ktoré sú uvedené na Stránkach majú informatívny charakter a že Predávajúci nezodpovedá za správnosť, úplnosť a aktuálnosť týchto informácií.
 3. Predávajúci taktiež nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok.
 4. Predávajúci nezodpovedá za bezchybné fungovanie svojich internetových stránok alebo za bezchybné poskytovanie platených a neplatených Služieb, za rýchlosť internetového pripojenia a takisto za to neposkytuje žiadnu záruku.
 5. Predávajúci si vyhradzuje právo:
  • na zmenu obsahu poskytovanej Služby, zmenu termínu (presun na iný termín), miesta konania alebo zrušenie poskytovanej Služby. O týchto zmenách bude Kupujúci včas informovaný prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.
  • zrušiť poskytovanú Službu, ak nebol prihlásený minimálny počet účastníkov potrebný pre uskutočnenie konkrétneho vzdelávacieho podujatia.
 1. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV
 1. V prípade, že Kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak Predávajúci na žiadosť Kupujúceho podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania Kupujúcim, má Kupujúci právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia §12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Rovnako aj nároky Predávajúceho voči Kupujúcemu môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy.
 2. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/); Kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti.
 3. Kupujúci môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 4. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len Kupujúci – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi Kupujúcim a Predávajúcim, vyplývajúceho z Kúpnej zmluvy alebo súvisiaceho s kúpnou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od Kupujúceho požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.
 1. ORGÁN DOZORU
 1. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj, Pekárska 23, 917 01 Trnava 1, Odbor výkonu dozoru, tel: 033/5512 689, fax: 033/5512 656.
 1. OCHRANA A SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
 1. Bližšie informácie o Ochrane a spracovaní osobných údajov sú uvedené v samostatnom dokumente “Zásady ochrany osobných údajov”, ktorý je zverejnený na Stránkach.
 1. ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIES
 1. Bližšie informácie o tzv. Cookies a ďalších technických údajoch spracovávaných pri návšteve Stránok sú uvedené v samostatnom “Zásady používania súborov Cookies”, ktorý je zverejnený na Stránkach.
 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
 1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto VOP aj bez predchádzajúceho upozornenia Kupujúceho. V prípade zmeny VOP sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých VOP, ktoré boli platné v momente odoslania Objednávky Kupujúcim. Aktuálne znenie VOP je prístupné na Stránkach Predávajúceho.
 2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP je aj reklamačný poriadok.
 3. Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením a odoslaním Objednávky si prečítal tieto VOP a porozumel ich zneniu.
 4. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami platných zákonov Slovenskej republiky.
 5. Tieto VOP boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi Predávajúcim a Kupujúcim. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť 11.05.2020.